พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ไฟล์เอกสารประกอบ
หน้า ภาคผนวก 2 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ก.ย. 2565-หน้า-1,112,237,258,264-265.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,309