ITA ประจำปี พ.ศ 2566 ในส่วนของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม

                  


018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่แผยแพร่ 21/10/2565
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่แผยแพร่ 21/10/2565
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,231