ทำเนียบบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

 อัตรากำลัง 

 

นางสาววรรณวราพร แก้วปลั่ง
ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นายเกรียงไกร  ทิพย์สุมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางลัดดาวรรณ  ลิ้มตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวาริกา เอมะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
   
  นางสาวนภัสนันท์  ศักดิเศรษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

 พนักงานศาสนการ 

นางสาวนิชานันท์  แซ่ภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธีรารัตน์  หู้เต็ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนัน  บุตรน้ำเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 พนักงานราชการ 

   


 

นางสาวชลันดา  เรือนใจมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
     
     

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,235