การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑)

                        

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑)

                 วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกโดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามลำดับ ดังนี้ ๑. สำนักงานศาสนสมบัติ ๒. สำนักเลขานุการกรม และ ๓. กองพุทธศาสนสถาน สำหรับสำนัก/สำนักงาน/กอง ที่ยังไม่ได้รายงานผลฯ จะมีกำหนดการรายงานผลฯ ในคราวประชุมวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,708