การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วันสุดท้าย)

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วันสุดท้าย)

                 วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามลำดับ ดังนี้ ๑. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ๒. กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓. กองพุทธศาสนศึกษา และ๔.สำนักงานพุทธมณฑล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,180