การบรรยาย เรื่อง วิเคราะห์การกำหนดและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการ/กิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาววรรณวราพร  แก้วปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม บรรยาย เรื่อง วิเคราะห์การกำหนดและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการ/กิจกรรม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โดยมีเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  

  • ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • การจัดทำ/เขียนโครงการ
  • กระบวนการจัดทำงบประมาณ
  • ประเภทของงบประมาณรายจ่าย
  • เงินงบประมาณเหลือจ่าย
  • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ส่วนที่ 2 กิจกรรม Workshop


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,699