การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

                                    

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกโดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. กองพุทธศาสนศึกษา

๒. สำนักเลขานุการกรม

๓. กองพุทธศาสนสถาน 

๔. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

๕. กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๖. สำนักงานศาสนสมบัติ

๗. สำนักงานพุทธมณฑล 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,716