การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบเหลือจ่าย) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบเหลือจ่าย) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,700