การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง “ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

     

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง “ ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,312