แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,697