สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)

ตามที่ สำนัก/สำนักงาน/กอง ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 2) ตามไฟล์แนบท้ายนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2).pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,720