กยผ.สล. ร่วมปฏิบัติตามเจตนารมณ์ พศ. "NO GIFT POLICY"

                           

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคน “งดรับ งดให้”ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว

ที่มา : https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/11/iid/15348


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,313